Sao mình không kích hoạt được tài khoảng để chơi FCManager thế