Chụp thiếu :) chưa tới 5-0 đã thoát [Hanhsuytu]
http://i1.upanh.com/2013/0727/04//56962459.10.png
http://i6.upanh.com/2013/0727/04//56962464.30.png...